EU-Parlamentet antar resolution om funktionsnedsättningar

Antagna texter    
Onsdagen den 20 maj 2015 - Strasbourg     Preliminär utgåva
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Europaparlamentets resolution av den 20 maj 2015 om den förteckning över frågor som FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har antagit i samband med Europeiska unionens inledande rapport (2015/2684(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
– med beaktande av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som trädde i kraft i EU den 21 januari 2011 i enlighet med rådets beslut 2010/48/EG av den 26 november 2009 om ingående från Europeiska gemenskapens sida av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning1, [..] Läs hela resolutionen här på EU-Parlamentets hemsida (på svenska)!